سال 1401

 

ردیف

آزمون

تاریخ

تعداد داوطلبین

1

پذیرش دستیار در رشته های تخصصی بالینی پزشکی (دوره 49)

1401/2/22

1475 نفر

2

صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (دوره 40توسط دانشگاه)

1401/2/29

130 نفر

3

کارشناسی ارشد ناپیوسته (4 نوبت)

1401/3/5

5453 نفر

4

دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) (3 نوبت)

1401/4/2.3.4

1908 نفر

5

صلاحیت بالینی پزشکی عمومی(دوره41 توسط دانشگاه)

1401/4/16

63 نفر

6

ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی(توسط دانشگاه)

1401/4/23

1012نفر

7

پذیرش دستیاری دندانپزشکی

1401/4/30

580 نفر

8

تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

1401/5/6

237 نفر

9

صلاحیت بالینی پزشکی عمومی(دوره42 توسط دانشگاه)

1401/5/27

49 نفر

10

پیش کارورزی و جامع علوم پایه پزشکی

1401/6/3

174 نفر

11

کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی

1401/6/10

723 نفر

 
Template settings