دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

فهرست افراد
آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده
معاون آموزشی

خانم مریم یزدان دوست
کارشناس هیات ممیزه معاونت آموزشی

خانم فرشته نیکورزم
سرپرست امور مالی معاونت آموزشی

خانم زهرا تابش
مسئول دفتر معاونت آموزشی

آقای داریوش ملکی
حسابدار معاونت آموزشی

خانم مهجوری
حسابدار معاونت آموزشی

آقای علیرضا سیفی
مسئول انبار معاونت آموزشی


آقای مهندس عباس تاج فر
مشاور معاون آموزشی


خانم دکتر مرضیه نجومی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دریادخت مسرور رودسری
معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش


خانم دکتر سودابه وطن خواه
مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی


آقای دکتر علی کبیر
سرپرست دفتر آموزش مداوم دانشگاه


خانم دکتر آنژیلا عطایی
سرپرست دبیرخانه ستاد استعدادهای درخشان


آقای دکتر علی مظاهری نژاد
سرپرست مدیریا امور هیات علمی


آقای دکتر حدیقی
دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه


خانم دکتر افسانه دهناد
مسئول مرکز آموزش مجازی