دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افراد
آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
معاونت

آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده
قائم مقام و مشاور معاونت آموزشی

خانم دکتر شعله بیگدلی
مشاور معاون آموزشی

خانم مریم یزدان دوست
کارشناس هیات ممیزه معاونت آموزشی

خانم فرشته نیکورزم
سرپرست امور مالی معاونت آموزشی

خانم زهرا تابش
مسئول دفتر معاونت آموزشی

آقای داریوش ملکی
حسابدار معاونت آموزشی

خانم مهجوری
حسابدار معاونت آموزشی

آقای علیرضا سیفی
مسئول انبار معاونت آموزشیآقای مهندس عباس تاج فر
مشاور معاون آموزشی


خانم دکتر مرضیه نجومی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دریادخت مسرور رودسری
معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش


آقای دکتر سید محسن رحیمی
مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی


آقای دکتر علی کبیر
سرپرست دفتر آموزش مداوم دانشگاه


خانم دکتر آنژیلا عطایی
سرپرست دبیرخانه ستاد استعدادهای درخشان


آقای دکتر علی مظاهری نژاد
سرپرست مدیریا امور هیات علمی


آقای دکتر حدیقی
دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه


خانم دکتر دهناد
مسئول مرکز آموزش مجازی