دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

درباره معاونت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۸ | 
AWT IMAGE

دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی
  
Name: Jalil         
Surname: Koohpayehzadeh Esfahani
                                                                                    
 
Date of birth: ۱۹۶۹
Marital status:
Single q marriedþ
Current academic ranking:
Instructorq Assistant Profq Associate Profq  Professorþ
E-mail:koohpaye.j@iums.ac.ir
Jkuhpayeh @ yahoo.com
Koohpaye.j@iums.ac.ir
Education:
۱. General Practitioner From Azad University in ۱۳۷۵(۱۹۹۶)
۲. Community  Medicine from IUMS in ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)
Certification & awards:
A. Participated Courses:
۱. Master of Public Health in Tehran UniversityMedical Science (۱۹۹۹)
۲. Research MethodologyCourse in IUMS (۲۰۰۰)
۳. Neonates Rescucitation Workshop (۱۹۹۷) in Tehran
۴. Evidence based medicine workshop in SBUMS(۲۰۰۱)
۵. OSCE workshop in TUMS (۲۰۰۲)
۶. Evidence based medicine workshop in SUMS byWHO(۲۰۰۶)
۷. National & International classification courses(۲۰۰۵)

B. Awards:
۱. Top student at General Practitioner level (۱۹۹۶)
۲. Third Student in Community Medicine board examinations (۲۰۰۱)
۳. Top Student Community Medicine in IUMS (۲۰۰۱)
۴. Team physical developing course by FIMS in Tehran (۲۰۰۳)
۵. Team physical Advanced course by FIMS in Tehran (۲۰۰۴)
۶. Sport Biomechanics workshop in shiraz (۲۰۰۱)
۷. Sport Pathology workshop in shiraz (۲۰۰۱)
۸. Sport nutrition workshop in shiraz (۲۰۰۱)
۹. National & International classifier in para shooting sport (۲۰۰۵)
۱۰.Shooting jury class B(۲۰۰۶)

Publications:
A. Articles:
 
ردیف Article Journal Year Author
Places
Corresponding
A.*
ISI PubMed Impact Factor
۱

Gender-specific changes in physical activity pattern in Iran: national surveillance of risk factors of non-communicable diseases (۲۰۰۷-۲۰۱۱)

International Journal of Public Health ۲۰۱۴ ۱ - Pubmed ۱.۹۹۶
۲ Assessing validity and reliability of Dundee ready educational environment measure (DREEM) in Iran Medical Journal of Islamic Republic of Iran ۲۰۱۴ ۱ - Pubmed
۳ Validity and reliability of activities coaching context questionnaire Medical Journal of Islamic Republic of Iran ۲۰۱۴ ۱ - Pubmed
۴ Evaluation of the Growth Process of Infants Conceived by Assisted
Reproductive Techniques at Royan Institute from Birth to ۹ Months
Iranian Journal of Pediatrics ۲۰۱۱ ۳ - Pubmed
۵ Prelinguistic Behavior of Infants of Assisted Reproductive Techniques Iranian Journal of Pediatrics ۲۰۱۲ ۴ - Pubmed
۶ Serum Cholesterol Level Nomograms for Iranian Population; Suggestion for National Cut-Offs
 
Iranian Journal of Public Health ۲۰۱۳ ۸ - Pubmed
۷ Serum HDL-C level of Iranian adults: results from sixth national Surveillance of Risk Factors of Non-Communicable Disease Journal of Diabetes & Metabolic Disorders ۲۰۱۴ ۵ - Pubmed
۸ Trends in the prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in association with obesity in Iran: ۲۰۰۵-۲۰۱۱. Diabetes Research Clinical Practice ۲۰۱۴ ۳ - Pubmed ۲.۷۴۱
۹  Oral hygiene status in a general population of Iran, ۲۰۱۱: a key lifestyle marker in relation with common risk factors of non-communicable diseases
 
International journal of health policy and management ۲۰۱۵ ۳ -- Pubmed
۱۰ National and Sub-national Prevalence, Trend, and Burden of Metabolic
Risk Factors (MRFs) in Iran: ۱۹۹۰ – ۲۰۱۳, Study Protocol
Archives of Iranian Medicine ۲۰۱۴ ۷ - Pubmed
۱۱ Measuring Evidence-based Decision Making Capacity in Public Health Managers of Kermanshah University of Medical Sciences ۲۰۱۳-۲۰۱۴ Education  Research Medical Sciences ۲۰۱۴ ۱ - Google Scholar
۱۲ Assessment of self-medication of the elderly in urban care homes by using health belief model Journal of Research & Health ۲۰۱۴ ۴ - EBSCO
۱۳ Perinatal Outcomes of Newborn Infants Conceived by Assisted
Reproductive Techniques in Royan Institute
International Journal of Fertility and Sterility ۲۰۰۹ ۴ - Pubmed
۱۴ Investigation of Educational Climate in Major Clinical Wards in
Iran University of Medical Sciences (IUMS) Based on DREEM Model
Journal of Medical Education ۲۰۰۸ ۲ - IMEMR
۱۵ Association betwen Major Non-communicable Diseases Risk Factors and Fasting Blood Glucose in Iran: Comparison of Two Techniques,with and Without Dichotomizing the Response British Journal of Medicine & Medical Research ۲۰۱۴ ۳ - EBSCO
۱۶ The effect of multi-media educational software on learning basic principles of Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR) in Nursing Students
 
Iranaian Journal Critical Care Nursing ۲۰۱۴ ۱ - Google Scholar
۱۷ BLOOD PRESSURE PERCENTILES BY AGE AND
BODY MASS INDEX FOR ADULTS
EXCLI Journal ۲۰۱۵ ۵ - ISI ۰.۸۵۷
Psychometric analysis of the ambulatory care learning education
environment measure (ACLEEM) in Iran
Medical Journal of Islamic Republic of Iran ۲۰۱۵ ۲ -* Pubmed
A Comparative Study of Whole Body Vibration Training and
Pelvic Floor Muscle Training on Women&#۳۹;s Stress Urinary
Incontinence: Three- month Follow- up
Journal of Family and Reproductive Health ۲۰۱۵ ۳ Pubmed
Assessing Factors Related to Waist Circumference and Obesity:
Application of a Latent Variable Model
Journal of Environmental and Public Health ۲۰۱۵ ۲ Pubmed
 Obesity and Related Factors in Iran: The STEPS Survey, ۲۰۱۱ Iran Red Crescent Med Journal ۲۰۱۵ ۲ Pubmed
Comparison of quality of clinical supervision as perceived by
attending physicians and residents in university teaching hospitals
in Tehran
Medical Journal of Islamic Republic of Iran ۲۰۱۵ ۳ - Pubmed
A comparison between the two methods of magnesium sulfate administration for duration of ۱۲ versus ۲۴ h after delivery in patients with severe preeclampsia.
 
J Matern Fetal Neonatal Med ۲۰۱۵ ۲ - Pubmed
Twenty-year dynamics of hypertension in Iranian adults: age, period, and cohort analysis J Am Soc Hypertens ۲۰۱۵ ۷ ISI/Pubmed ۲.۶۹
QUALITY OF LIFE, WORK ABILITY AND OTHER
IMPORTANT INDICATORS OF WOMEN’S
OCCUPATIONAL HEALTH
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health ۲۰۱۶ ۳ ISI/Pubmed ۰.۶۹۵
Awareness, Treatment and Control of Pre-hypertension
and Hypertension among Adults in Iran
Archives of Iranian Medicine ۲۰۱۶ ۳ Pubmed -
Prevalence of Chronic Neck Pain, Low Back Pain and Knee Pain and their Related Factors in Community-dwelling Adults in Iran: A Population-based National Study. Clin J Pain ۲۰۱۶ ۳ ISI/Pubmed ۲.۵
The Prevalence of Metabolic Syndrome in Iran: a ۲۰۱۱ Update J Diabetes. ۲۰۱۶ ۱۳ ISI/Pubmed ۲,۷۳
A Comparative Study of Whole Body Vibration Training and
Pelvic Floor Muscle Training on Women&#۳۹;s Stress Urinary
Incontinence: Three- Month Follow-Up
Journal of Family and Reproductive Health ۲۰۱۶ ۳ Pubmed -
Changes in Obesity Odds Ratio among Iranian Adults,
since ۲۰۰۰: Quadratic Inference Functions Method
Computational and Mathematical Methods in Medicine ۲۰۱۶ ۶ Pubmed -
The effect of foot hyperpronation on spine alignment in standing
position
Medical Journal of Islamic Republic of Iran ۲۰۱۶ ۲ - Pubmed
Ergonomic risk factors and musculoskeletal symptoms in
surgeons with three types of surgery: Open, laparoscopic, and
microsurgery
Medical Journal of Islamic Republic of Iran ۲۰۱۶ ۴ - Pubmed
The role of work- related physical and psychological factors on
prevalence of neck/shoulder complaints among nurses:
A multicentric study
Medical Journal of Islamic Republic of Iran ۲۰۱۶ ۱ - Pubmed
A comparison between the effects of ginger,
pyridoxine (vitamin B۶) and placebo for the
treatment of the first trimester nausea and
vomiting of pregnancy (NVP)
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine ۲۰۱۷ ۳ - Pubmed/ISI ۱.۶۵
Zero and Five End-Digit Preference and Blood Pressure
Quality of Care Revisited
Archives of Iranian Medicine ۲۰۱۷ ۶ - Pubmed/ISI ۱.۲
 

۱. Clinical teachersattitudes towards the efficacy of Evidence-Based Medicine
workshop and self- reported ability in Evidence-Based Practice in Iran
۲. The attitudes of Iranian General Practitioners to Evidence Based Medicine
۳. Medical students satisfaction and attitudes toward the effectiveness of
clinical teaching.
۴. Assessment of clinical Epidemiology, Critical Appraisal and Evidence Based
Medicine in residency and undergraduate medicine curriculum in Iran.
۵. The role of stress on Acute myocardial infarction ۲۰۰۴
۶. The role of nutrition on Acute myocardial infarction ۲۰۰۴
۷. The role of physical activity on Acute myocardial infarction ۲۰۰۴
۸. Daily low-dose oral etoposide for recurrent epithelial ovarian cancer after
platinum- based therapy
۹. Study of QOL of women who involved to urinary incontinence
۱۰. Study of Iranian student&#۳۹;s health situation ۲۰۰۳
۱۱. Quality of life Comparative Study in blind and low vision students
۱۲. Study of Infertility prevalence in west of Tehran ۲۰۰۱
۱۳. Study of Correlation between Competitive and Trait anxiety among
Professional Shooter ۱۹۹۹.
۱۴. Study of Common and non Common Signs/Symptoms of Diseases in view
of general Practitioner.
۳
۱۵. Study of serum gentamycin level in patients who admitted in medical and
Surgical Sections.
۱۶. Comparative study of blood culture results by Bactec method and usual
Method for bacterial infection diagnosis in children
۱۷. Study of health and health promotion in Iranian Prisoners
۱۸. Study of Internal Evaluation in IUMS ۲۰۰۲
۱۹. Study of Internal Evaluation in IUMS ۲۰۰۳
۲۰. Comparative study of internal evolution in IUMS ۲۰۰۳
۲۱. Investigation of risk factors for surgical wound infection among teaching
hospitals in Tehran. Published in Int Wound J ۲۰۰۶;۳:۵۹-۶۲.
۲۲. Comparison of the two Virtual and Traditional teaching methods in
learning the course of the "Introduction to Dental equipment and their
maintenance" for the students of the PhD General dentistry at Shahid
Beheshti University of Medical Sciences
 
Translations & editions:
۱. Key topics in Evidence Based Medicine (Book translation)
۲. Surveillance of AIDS (Related to EMRO)
۳. Translation of Sport Medical Articles for Several Iranian Sport Medicine
Journals.
۴. Preparing of Education Research and Management Programs in Community
Medicine
۵. Translation of "key Topic of EBM" ۲۰۰۵
۶. Translation of "text book of community medicine and prevention" ۲۰۰۵
Experiences:
A. Didactic experiences:
۱. Teaching of Health and Prevention Science in Faculty of Medicine
۲. Holding of Research Methodology Work shops in Faculty of Medicines as a
Teacher And trainer
۳. Holding of Learning Skills Workshop in EDC as a Teacher and Trainer
۴. Holding of Research Methodology Workshops in Tehran University Sport
Medicine Center and Tehran Municipality
۵. Holding of First Sport Medicine Workshop in Shooting Sport
۶. Research Consultant in Faculty of Medicine and EDC
B. Executive experiences:
۱. Educational evaluation manger in IUMS
۲. Deputy of Education of development center of IUMS
۳. Head of NCD Surveillance in Iran MOH
۴.Chanceller of Saveh Medical University(now)
 

دفعات مشاهده: 4931 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر