دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

پرسش‌های متداول


:: استعدادهای درخشان
# چه کسانی می توانند از شرایط استعداد درخشان برای مقاطع بالاتر استفاده نمایند؟
براساس آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سایت بارگذاری شده است gtsc.iums.ac.ir دانشجویان مقطع کارشناسی به مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقطع دکترای تخصصی دانشجویان رشته پزشکی جهت آزمون دستیاری به صورت استریت

۱۳۹۶/۱۲/۱۶ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید