دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

پرسش‌های متداول


:: استعدادهای درخشان
# برای اطلاع از تسهیلات آموزشی و پژوهشی استعداد درخشان به کجا مراجعه کنیم؟ 
سایت استعدادهای درخشان دانشگاه gtsc.iums.ac.ir ماده 3 آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در انشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کشور

۱۳۹۶/۱۲/۱۶ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید