پرسش‌های متداول


:: مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه
# چگونه از انجام کارها در سامانه یاد مطمئن شوم؟ 
بعد از هر عملیاتی در سیستم پیغام مناسب به شما داده می شود. درخصوص مواردی که بارگزاری می شوند(تمرین، محتوا، پاسخ دهی و...) نیز می توانید موارد بارگزاری شده را مشاهده نمائید.

۱۳۹۶/۱۲/۱۳ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید